Jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasy

Türkmenistanyň Çyzykly şertli belgiler boýunça Milli guramasynyň
Çyzykly belgi hyzmatlary Jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasy

ÇYZYKLY BELGI HYZMATLARY
Jemgyýetçilik birleşiginiň kärhanasy
ÇYZYKLY BELGILER
Halkara ülňülerine laýyklykda çyzykly belgileri döretmek we barlamak üçin hyzmatlarymyzy hödürleýäris.
QR KODLAR
QR kodlaryndan peýdalanyň: önümleriňiz barada has köp maglumat (wideo, surat).
DIZAÝN
grafiki dizaýn, başarnykly UX we UI dizaýny, aýratyn brend dizaýny we onuň üçin ýatdan çykmajak aýdentika.
WEB-RESURSLAR
Täze müşderileri nireden tapmalydygyny we internetden girdejiňizi nädip köpeltmelidigini bilmeýärsiňizmi? Web sahypasyny döretmek meseleleriňiziň çözgüdi.
RUS TKM ENG
Dil çalyşmak
HABARLAŞ
BIZ KIM? HABARLAŞ

Biziň kärhanamyz ştrih kodlamak, grafiki dizaýn we internet hyzmatlary ulgamynda ýokary we netijeli hyzmatlar bermäge ýöriteleşendir.

Biziň hyzmatlarymyz, işini netijeli mahabatlandyrmak we mahabat bilen gyzyklanýanlara gönükdirilendir.

Jaňlaş

(+99312) 46-85-78
(+99312) 46-80-25
Ýaz

cbh.tm@ya.ru
Gel

Aşgabat şäheri, "Berkarar" IM, 9-njy gat, i4